Regulamin sklepu
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym sweet-time.pl jest firma Tierra Elżbieta Wojciechowska ul. A. Chołoniewskiego 54
85 - 127 Bydgoszcz nip 953-114- 09-68

zwana dalej Usługodawcą.


1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.
Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).
1.3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył
Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).


1.5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową
jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem 512-346-094 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej sweettime@onet.pl

§ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez
złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.


2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie
składania Zamówienia.

§ 3. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

3.1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.

Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła,
danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”.
Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.2. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika
za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie.


3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła.


3.5. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie)
poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

3,6, Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi
(informując go o tym mailowo),
w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży
wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych
w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

4.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
Klient zobowiązany jest zapoznać
się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.5. Do momentu potwierdzenia wyboru produktów i formy płatności,Klient ma możliwość dokonywania
zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych adresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

4.7. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Klienta, danych Zamówienia.

Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

§ 5. PŁATNOŚCI

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności

* przelew (przedpłata): należność przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,

* płatność przy odbiorze (pobranie)


§ 6. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. Realizacja Zamówienia następuje :

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,

b) w przypadku płatności przy odbiorze,gdy Sklep otrzyma potwierdzenie wyboru tej formy płatności.

6.2. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia są możliwe poprzez kontakt ze Sklepem
Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sweettime@onet.pl . Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane.

6.3. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy.
Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

7.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem
opisanych w niniejszym
paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia. Do przesyłki należy dołączyć odpowiedni formularz zwrotu
ogólno dostępny.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu
na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

7.3. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, oraz
zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Tierra A. Chołoniewskiego 54 85-127 Bydgoszcz

7.4. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

§ 8. WARUNKI REKLAMACJI


8.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany
towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

8.2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Tierra Elżbieta Wojciechowska A. Chołoniewskiego 54 85-127 Bydgoszcz

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu
korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,
wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może
wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.


9.2. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.


9.3. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

9.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach ogólnych.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.6. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

9.7. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.

9.8. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań.
Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej
wejściem w życie.

9.9. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach
rejestracji.


9.10. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia,
który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej
wskazany w Koncie, z przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.