ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

1.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem
opisanych w niniejszym
paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia. Do przesyłki należy dołączyć odpowiedni formularz zwrotu
ogólno dostępny.

1,1 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu
na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

1,2. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, oraz
zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Tierra A. Chołoniewskiego 54 85-127 Bydgoszcz

1,3 Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

§ 2, WARUNKI REKLAMACJI


2,1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany
towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

2.2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Tierra Elżbieta Wojciechowska A. Chołoniewskiego 54 85-127 Bydgoszcz

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.